053-4340546 info@lgnederland.nl
Turkce Nederlands
Het slachtoffer centraal!

Neem vandaag nog contact op

Heeft u vragen of wilt u snel geholpen worden, neem dan direct contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Schade & aansprakelijkstelling

Als u door een verkeersongeluk gewond bent geraakt, kan het zijn dat u te maken krijgt met allerlei kosten die u moet maken als gevolg van het ongeluk. Er is dan sprake van 'letselschade'. Onder letselschade vallen bijvoorbeeld kosten voor medische behandelingen, de uitvaart, verlies van inkomen doordat u (tijdelijk) niet kunt werken of kosten voor hulp in en om het huis.

Aansprakelijk stellen

Als een ander aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeluk, dan moet die ander of zijn of haar verzekering uw letselschade vergoeden. Hiervoor moet de veroorzaker zelf of de verzekeraar van de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld. Ook nabestaanden (partner en minderjarige kinderen) van verkeersslachtoffers kunnen de schade verhalen op de aansprakelijke partij.

Schadevergoeding via het strafproces

In de meeste gevallen is het aan te raden uw schade na een verkeersongeluk te verhalen op de verzekering van de veroorzaker. Als het verkeersongeluk een misdrijf was (de veroorzaker reed bijvoorbeeld onder invloed van alcohol), dan is het ook mogelijk de letselschade na het verkeersongeluk in het strafproces vergoed te krijgen van de verdachte.

Aansprakelijkheid

In het algemeen is iemand aansprakelijk als hem of haar iets te verwijten valt. Of zoals in Burgerlijk Wetboek staat “als iemand tegenover een ander een onrechtmatige daad pleegt.” Bij verkeerssituaties is dit veelal snel duidelijk, bijvoorbeeld bij geen voorrang verlenen, uit parkeerstand wegrijden e.d.

Ook een werkgever kan tekort schieten in het nemen van voorzorgsmaatregelen, deze nalatigheid leidt dan ook tot een verwijt en daardoor tot schuld (aan het ontstaan van het ongeval en letsel).

Bij medische aansprakelijkheid is uitgebreid onderzoek en bestudering van (medische) gegevens nodig alvorens de conclusie getrokken kan worden dat een behandelaar aansprakelijk is (zie medische aansprakelijkheid).

Burgerlijk Wetboek en Jurisprudentie
In het Burgerlijk Wetboek (BW of NBW van na 1994) wordt in boek 6, artikel 95 t/m 109, 162 t/m 166 en 169 t/m 183 aansprakelijkheid en vergoeding van schade beschreven.

Verkeersongeval

Een verkeersongeluk gaat u niet in de koude kleren zitten. Ook als u het er achteraf gezien ‘goed vanaf hebt gebracht’. Een ongeluk kan behalve schade ook lichamelijk letsel veroorzaken.
Naast het lichamelijk letsel spelen emoties ook een rol. Tegelijkertijd komen er ook nog allerlei praktische en administratieve regelzaken op u af.

Arbeidsongeval

De veiligheid van werknemers is soms in het geding door gebrekkige arbeidsomstandigheden. Dat kan leiden tot direct zichtbaar en voelbaar letsel, maar ook tot sluipende schade. Het is van groot belang dat u als slachtoffer van een arbeidsongeval zo snel mogelijk de arbeidsinspectie inschakelt! De arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaken van uw arbeidsongeval. Wanneer de inspectie oordeelt en concludeert dat uw werkgever de veiligheid op het werk in gevaar heeft gebracht, door bijvoorbeeld arbo-voorschriften niet na te leven, dan staat de aansprakelijkheid van de werkgever vast.

Wat kunt u zelf doen na het u overkomen ongeval?

 1. Ga naar uw huisarts. ( als u niet mee gaat met de ambulance )
 2. Laat uw verzekering weten dat u het slachtoffer bent geworden van het ongeval
 3. Doe rustig aan en let op uw gezondheid
 4. Neem contact op met een rechtshulpverlener
 5. Noteer alle gemaakte kosten n.a.v. het ongeval

Whiplash

Een whiplash wordt veroorzaakt door een verrekking van de nekspier, wat kan optreden bijvoorbeeld door een aanrijding van achteren. Het hoofd wordt dan met kracht eerst naar achteren en dan weer naar voren geslingerd ('flexie-extensie-beweging').

Symptomen

Wanneer er na het ongeval klachten over het cognitieve functioneren komen, lijken die veelal op de klachten na een hersenkneuzing.

Het kan onder andere gaan om:

 • Concentratieproblemen,
 • Vergeetachtigheid,
 • Hoofdpijn,
 • Duizeligheid,
 • Overgevoeligheid voor geluid en licht,
 • Emotionele instabiliteit,
 • Vermoeidheid en slecht kunnen slapen.

Diagnose

De diagnose whiplash wordt gesteld op basis van de toedracht van het ongeluk en de klachten. Bij whiplash wordt het hoofd met kracht eerst naar achteren en dan weer naar voren geslingerd. Er ontstaan hoofdpijn en pijn in de nek. Het probleem bij whiplash is dat er geen aantoonbare hersenbeschadiging is.

Gevolgen

Bij de meeste slachtoffers verdwijnen de klachten binnen een half jaar, maar bij een kleine minderheid blijken de klachten chronisch te zijn. De cognitieve stoornissen kunnen echter vaak uit andere effecten dan een hersenbeschadiging worden verklaard m.a.w. het blijft een open vraag of whiplash de hersenen beschadigt. Doordat whiplash wetenschappelijk niet aantoonbaar is, krijgen veel whiplashpatiënten te maken met problemen bijvoorbeeld in het werk, met verzekeringen en medische keuringen.

Whiplash is in de wetenschap nog een omstreden begrip, maar dat neemt niet weg dat de klachten heel echt kunnen zijn: hierdoor kan een whiplashslachtoffer het gevoel krijgen miskend te worden door medici.

Bij de meeste slachtoffers verloopt de ziekte aanvankelijk in perioden van verbeteringen en verergeringen, maar de aandoening kan ook erger worden of jarenlang gelijk blijven. Deze onzekerheid over het beloop is voor whiplashslachtoffers vaak een groot probleem.

Objectiveerbaar letsel

Letsel dat medisch kan worden vastgesteld of verklaard zoals een beenbreuk die zichtbaar is op een röntgenfoto.

Niet objectiveerbaar letsel

Niet objectiveerbaar letsel is een letsel, waarbij de arts geen zichtbare afwijkingen kan vaststellen. Er zal dus wel een causaal verband aangetoond  moeten worden tussen de klachten (en beperkingen) en het ongeval.

Causaliteit en onrechtmatige daad

Bij causaliteit draait het om de vraag of de dader van een onrechtmatige daad verplicht is alle schade te vergoeden die het gevolg is van zijn onrechtmatige daad. Voor beantwoording van die vraag dient onderscheid gemaakt te worden tussen de aansprakelijkheid zelf en de omvang van de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid zelf wordt bepaald door de vraag of als gevolg van de onrechtmatige daad de schade is ingetreden. Anders gezegd: zou de schade ook zijn ingetreden indien de onrechtmatige daad achterwege was gebleven? In het bevestigende geval is de onrechtmatige daad kennelijk niet de oorzaak en ontbreekt er causaal verband. Staat het causaal verband over de aansprakelijkheid vast dan staat nog niet vast hoever die aansprakelijkheid reikt. De vraag rijst dan of de dader ook aansprakelijk kan worden gehouden voor alle schade die direct of indirect het gevolg is van de onrechtmatige daad.

Eigen schuld en onrechtmatige daad

Er kunnen situaties zich voordoen waarbij er sprake is van zogenaamde “eigen schuld” of medeschuld. De wet bepaald in een dergelijke situatie dat de vergoedingsplicht van de dader kan worden verminderd wanneer er sprake is van eigen schuld. Eigen schuld kan ook aan de orde zijn wanneer het de gedraging betreft van iemand wiens handelen in de risicosfeer ligt van een ander.

Schade

Niet iedere onrechtmatige daad die toegerekend kan worden levert een verplichting tot schadevergoeding op. Voor aansprakelijkheid is vereist dat enige vorm van nadeel geleden is. Daarvoor is vereist dat de benadeelde partij of het slachtoffer ook daadwerkelijk schade heeft geleden.

Wat wordt onder schade verstaan?

Artikel 6:95 BW bepaald dat vermogenschade en ander nadeel als schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. Met ander nadeel wordt immateriële schade bedoeld.

Vermogenschade en onrechtmatige daad 

Onder vermogenschade wordt verstaan:

 • Geleden verlies en gederfde winst
 • Redelijke kosten ter beperking van schade en aansprakelijkheid
 • Vaststellingskosten en verhaalskosten

Onrechtmatige daad en geleden verlies en gederfde winst.

Bij deze schadepost heeft geleden verlies betrekking op een vermogensvermindering en gederfde winst om een vermogensvermeerdering. Vermogenschade wordt in beginsel volledig vergoed. Als bij een aanrijding het slachtoffer letsel heeft opgelopen vallen de kosten van de medische verzorging onder deze schadepost als ook de gederfde inkomsten als gevolg van het letsel.

Redelijke kosten ter beperking van schade en aansprakelijkheid

Een benadeelde partij heeft de wettelijke plicht om zijn schade voor zoveel mogelijk te beperken. Bij deze schadepost wordt een dubbele redelijkheidstoets toegepast. De te nemen maatregelen ter beperking van de schade als ook de omvang van de kosten moeten beide redelijk zijn.

Vaststellingskosten en verhaalskosten

Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking voor zover het maken van kosten redelijk was en de kosten qua omvang ook redelijk zijn.

Immateriële schade en onrechtmatige daad

Immateriële schade komt alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer de wet daar expliciet recht op geeft. De wet geeft de benadeelde in een aantal gevallen recht op een naar billijkheid vastgestelde schadevergoeding:

 • Het oogmerk van de aansprakelijke persoon was gericht op het toebrengen van immateriële schade
 • De benadeelde heeft lichamelijk letsel opgelopen
 • Er sprake is van aantasting in de eer en de goede naam van de benadeelde
 • De benadeelde is op andere wijze aangetast in zijn persoon
 • Aantasting van de eer en goede naam van een overledene
 • Immateriële schade wordt slechts naar billijkheid vergoed. Dat houdt in dat immateriële schade niet volledig vergoed wordt.

Verjaring en onrechtmatige daad

De wet bepaald dat een vordering tot schadevergoeding een rechtsvordering is die aan bevrijdende verjaring onderhevig is.

Wat is bevrijdende verjaring?

Het door tijdsverloop teniet gaan van de aan een recht verbonden rechtsvordering. De afdwingbaarheid in rechte verjaart derhalve. Door tijdsverloop gaat niet het recht zelf teniet, maar ontvalt de afdwingbaarheid eraan. Er resteert slechts een natuurlijke verbintenis (een verbintenis die niet in rechte afdwingbaar is).

Termijnen verjaring en onrechtmatige daad

Er gelden verschillende verjaringstermijnen voor een rechtsvordering tot schadevergoeding '

 • Een 5 jaar termijn die begint op de dag na de dag waarop de schuldeiser zowel met de schade als met de aansprakelijke persoon bekend is geworden
 • Een 20 jaar termijn die loopt vanaf de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt
 • Een 30 jaar termijn voor milieuschade

Aansprakelijkheid voor dieren

De aansprakelijkheid voor dieren is gebaseerd op risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat aansprakelijkheid voor dieren voor risico komt van de eigenaar van het dier. De vraag of de eigenaar van een dier voor de aansprakelijkheid schuld heeft is in de meeste gevallen van aansprakelijkheid voor dieren niet relevant. Volgens wet- en regelgeving is de eigenaar van een dier aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij de schade op grond van een onrechtmatige daad zou hebben ontbroken indien de eigenaar van het dier de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht in zijn macht zou hebben gehad.

Belangrijk voor aansprakelijkheid voor dieren is dat de schade moet zijn aangericht door een eigen activiteit van het dier. Voor aansprakelijkheid is bepalend de eigen energie en het onberekenbare karakter van het dier.