053-4340546 info@lgnederland.nl
Turkce Nederlands
Hollanda'nın avukatları

Bir telefon uzağınızdayız

Sorularınız ve acil durumlarda bize ulaşmak için beklemeyin. Bize ulaşın, vatandaşa yardımcı olmaktan onur duyarız!

Algemene Voorwaarden

St. Letselschade Twente | Rotterdam ( opdrachtnemer )

( Letselschade Groep Nederland ) ( uitvoerder opdracht )

 

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en St. Letselschade Twente | Rotterdam

Opdracht

1.1. St. Letselschade Twente | Rotterdam is een onderdeel van Letselschade Groep Nederland. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door Letselschade Groep Nederland of St. Letselschade Twente | Rotterdam.

1.2. Opdrachtnemer is altijd St. Letselschade Twente | Rotterdam en nimmer een medewerker of werknemer van St. Letselschade Twente | Rotterdam of Letselschade Groep Nederland.

1.3. St. Letselschade Twente | Rotterdam bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in art. 7:404 BW wordt uitgesloten.

1.4. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan St. Letselschade Twente | Rotterdam een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen.

1.5. St. Letselschade Twente | Rotterdam neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. St. Letselschade Twente | Rotterdam voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

1.6. Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan St. Letselschade Twente | Rotterdam te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is St. Letselschade Twente | Rotterdam gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening vereiste identificatiegegevens.

1.7. Opdrachtgever dient St. Letselschade Twente | Rotterdam onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan St. Letselschade Twente | Rotterdam verstrekte gegevens en informatie.

Honorarium

2.1. Het uurtarief wordt bepaald door het door St. Letselschade Twente | Rotterdam periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. St. Letselschade Twente | Rotterdam is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

2.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de door St. Letselschade Twente | Rotterdam aan de opdracht bestede tijd, daaronder begrepen reis- en wachttijd, en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Naast het honorarium, wordt de opdrachtgever aan St. Letselschade Twente | Rotterdam verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld kunnen worden.

Declaraties

3.1. Op eerste verzoek zal St. Letselschade Twente | Rotterdam de opdrachtgever een specificatie van haar declaraties verstrekken. Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door St. Letselschade Twente | Rotterdam, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.

3.2. De opdrachtgever is aan St. Letselschade Twente | Rotterdam een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door St. Letselschade Twente | Rotterdam terzake een voorschot in rekening wordt gebracht.

3.3. St. Letselschade Twente | Rotterdam is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.

3.4. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen St. Letselschade Twente | Rotterdam in verband met de opdracht toekomt. Indien de declaratie wordt verzonden aan een derde partij, die deze declaratie ingevolge artikel 6:96 BW dient te vergoeden, blijft de cliënt als opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige betaling daarvan en geldt het hieronder onder punt 5. bepaalde omtrent de wettelijke rente onverkort. De opdrachtgever / cliënt machtigt St. Letselschade Twente | Rotterdam om de declaratie rechtstreeks ter vergoeding bij de derde partij in te dienen en bij deze partij te incasseren. De derde partij kan alleen bevrijdend betalen aan St. Letselschade Twente | Rotterdam Betalingen op bedoelde declaraties die door de derde partij abusievelijk aan de opdrachtgever / cliënt zijn verricht, dienen door de opdrachtgever / cliënt direct te worden doorbetaald aan St. Letselschade Twente | Rotterdam. St. Letselschade Twente | Rotterdam kan de facturen overdragen danwel verkopen middels een cessie (akte) aan een derde partij te weten een factoringmaatschappij/bedrijf, incassobureau en/of een deurwaarder.

3.5. De betalingstermijn van declaraties is 30 dagen na factuurdatum.

3.6. St. Letselschade Twente | Rotterdam is steeds bevoegd opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de opdrachtgever aan St. Letselschade Twente | Rotterdam ter voldoening van hetgeen haar ten titel van honorarium, verschotten en daarover verschuldigde omzetbelasting toekomt.

Opschorting, klachten

4.1. Indien een declaratie, danwel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van St. Letselschade Twente | Rotterdam, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

4.2. Op de dienstverlening van St. Letselschade Twente | Rotterdam is de Klachten- en Geschillenregeling van toepassing. Klachten over declaraties en prestaties van St. Letselschade Twente | Rotterdam dienen op grond van deze regeling binnen drie maanden na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven te worden ingediend. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het eerste lid onverlet.

Rente en incassokosten

5.1. Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan St. Letselschade Twente | Rotterdam de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

5.2. Indien St. Letselschade Twente | Rotterdam incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van € 250.

5.3. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval artikel 3.4 toepassing vindt.

5.4. De cliënt kan de vordering algeheel overdragen aan St. Letselschade Twente | Rotterdam ( Vordering: BGK, openstaande externe kosten, medische verschotten en alle andere kosten die gemaakt zijn door St. Letselschade Twente | Rotterdam in opdracht van cliënt tbv de letselschadezaak, dit door ondertekening en akkoordverklaring van een akte van sessie ). De vordering wordt dan overgedragen aan St. Letselschade Twente | Rotterdam en kan St. Letselschade Twente | Rotterdam de vordering rechtstreeks incasseren ( in en buiten rechte ) bij de aansprakelijke partij. ( aansprakelijk partij: de aansprakelijke verzekeraar in en buiten Europa ) danwel overdragen/verkopen aan een derde partij ( factoring/incassobureau/deurwaarder )

Aansprakelijkheid

6.1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan St. Letselschade Twente | Rotterdam verstrekte opdracht één of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval St. Letselschade Twente | Rotterdam aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.

6.2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien St. Letselschade Twente | Rotterdam aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of AVB-verzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,00.

6.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien St. Letselschade Twente | Rotterdam haar diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

6.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan St. Letselschade Twente | Rotterdam verbonden medewerkers, partners en alle overigen die op haar kantoren werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Archivering

7.1. Nadat de opdracht door St. Letselschade Twente | Rotterdam is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij St. Letselschade Twente | Rotterdam opvragen. St. Letselschade Twente | Rotterdam zal het overblijvende dossier gedurende 7 jaar bewaren. Na afloop van de termijn van 7 jaar zal het dossier worden vernietigd of het dossiër zal in opdracht van de opdrachtgever (cliënt/slachtoffer ) algeheel worden meegegeven met cliënt/slachtoffer, anders in opdracht van de opdrachtgever zal het dossiër per direct worden vernietigd na overstap naar een andere belangenbehartiger of afwikeling van de zaak.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1. Op de overeenkomst tussen St. Letselschade Twente | Rotterdam en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.